สินค้า


FM 200 (HFC227ea) System


FM-200 (HFC227ea) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยเป็นระบบป้องกันการเกิดเพลิงไหม้แบบชนิดสารสะอาดโดยใช้สารเคมีชนิด HFC-227ea เป็นสารเคมีชนิดที่ไม่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อิเลคทรอนิกส์ และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องสำคัญ เช่น Server Room, Data Center, UPS Room. ระบบอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (FM-200)
สอบถามข้อมูล
Share:

Contract Us 

53/628 หมู่ 13 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 

Tel: 080-075-4591 , 0-2719-5755  Fax: 0-2719-5755 

Company E-mail

pm_acs@hotmail.com

รายละเอียด

FM 200 (HFC227ea) System

 

            FM 200 เป็นสารฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent) ประกอบด้วย ฟลูออลีน คลอรีน โบรมีน  ไอโอดีน พัฒนามาจากก๊าซฮาลอน มีจุดเดือดที่ -16 0C สูตรทางเคมี HF3CHFCF3  ชื่อทางวิทยาศาสตร์  Heptafluropropane รู้จักกันในนามของก๊าซ FM - 200 หรือ HFC-227ea ไม่มีสี, ไม่มีกลิ่น, ไม่นำไฟฟ้า, ไม่ทำลายชั้น O-Zone, ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและไม่มีสารตกค้าง “Great Lakes Chemical”

 

FM 200 (HFC227ea) System  เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงในพื้นที่หรือห้องที่มีทรัพย์สินมีค่าหรือห้องที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น

- ห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล (Computer room, IT room , Server room & Data Center)

- ห้องควบคุมระบบต่างๆ (Control room, MDB room , Telecommunication Center)

- พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และห้องเก็บเอกสารสำคัญ (Museums and Archives)

- อุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล (Hospital Equipment and Records) และ อื่นๆ

 เพื่อมิให้ทรัพย์สินที่มีค่าเสียหาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ตามมาตรฐาน  NFPA และผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล  UL , FM